Polityka prywatności


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
 2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenhat Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 25/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000705292, NIP 7811953789, Regon 368434897, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, która prowadzi stronę internetową: https://greenhat.pl/
 5. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.


§ 2
Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Poprzez formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt”, ” Chcesz porozmawiać?” lub „Masz pytania?”): adres e-mail. Korzystamy z nich wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie.
 2. Poprzez materiały do pobrania : imię i nazwisko; adres e-mail.
 3. Poprzez aplikacje na stanowisko: adres e-mail, dokumenty aplikacyjne.


§ 3
Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Greenhat Sp. z o.o., Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Firmę przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
  • celu w jakim przetwarzane są dane osobowe,
  • kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
  • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
 2. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Firmy niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
  • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
  • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;
  • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 4. Prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Greenhat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt : Marta Uchańska, marta.uchanska@greenhat.pl


§ 4
Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie


§ 5
Udostępnianie danych osobowych

 1. Greenhat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom i organizacjom.


§ 6
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, za pośrednictwem: mechanizmu cookies, Google Analytics, Leadfeeder
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy nasz usługi do Państwa preferencji.
 3. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


§ 7
Przekazywanie do krajów trzecich

 1. Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych.


§ 8
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Greenhat Sp. z o.o. w Poznaniu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.


§ 9
Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 1. Formularz kontaktowy: do czasu cofnięcia zgody.
 2. Rekrutacja pracowników: do czasu trwania rekrutacji.
 3. Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych): do czasu wniesienia sprzeciwu.


§ 10
Zmiana polityki prywatności

 1. Greenhat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.


§ 11
Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 3 niniejszej Polityki.
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
 3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Greenhat Sp. z o.o. w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Joanną, szefową naszego New Business

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

Joanna Sosnowska-Cecuła

M +48 694 049 440

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami: